Içeri gir Agza bol


Ýüklemeler (93/
+1)

Kimler saýtda (
11 / 46)

Agzalar (1713 / +15)

Pikirler (75969 / +1597)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (56 / 579 / 
+21)

Toparlar (0)

Forum (2706 / 18498)
]

Bloglar (113)
Soňky suratlar
Mowzuklar

O`Genri Iň soňky ýaprak


O`Genri Iň soňky ýaprak Waşington skweriň demirgazyk böleginde köçeler biri-birine garyşyp, çolaşyp geçelegeler diýlip at berilýän gysgajyk zolaklara öwrülip gidýärdiler. Bu geçelgeleriň täsin burçlary, öwrümleri bar. Hatda ol köçeleriň biri özüni iki gezek kesip geçýär. Bir suratkeş bu köçäniň gym dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
ruhiye (Bu gün, 06:26)

Düyşler yorgudy 2


GALAM. Kim duysunde galam alsa ya-da oña biri galam berse, onun ylmy-bilimi kop bolar. Hemme işi gowylyk bolup, myradyna yeter. Eger galam bilen bir zady yazsa, eger gowy yazsa, yagsylyk, yaramaz zady yazsa yamanlyk bolar. Eger hat yazyp oturanyny gorse, ulamalar we akyldarlar bilen sohbet gura dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gowjam (Bu gün, 06:04)

Käbir pirler


1. Weyis baba - düyäniň piri. 2. Zeňňi baba - sygryň piri. 3. Musa pygamber - goynuň piri. 4. Göwender baba - geçiniň piri. 5. Pälwan ata (Ödemämmet) - towugyň piri. 6. Düldül ata - atyň piri. 7. Welpeten garyp - yabyň piri. 8. Meşrep diwana - yoluň piri. 9. Ymam Agzam - söwdanyň we bilimiň piri. 10 dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
bayhan (Bu gün, 03:01)

Men we Sen hakynda


Gidelimi...? Gideli! Geñ göräýmeli, sen hatda nirã diýibem soraññok..)) Maña tapavudy ýok, esasy zat,  yanymda sen bolsañ bolýa... -Men seni kakañ ÿaly gorarn..? Ejeñ ÿaly söÿern ...❤️? -Yuwash yuwash sovama howa,üšeÿän..? -Gujaklajak ÿylatjak hich kimim yok? -Biz diñe bizi söÿmeÿän? adamlary sö dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Lacyn (Düýn, 23:21)

Düyşler yorgudy


PAGTA Ibn Siýriýn rahmetullahyn aytmagyna gora, her kim duysunde pagta gorse, oña halal mal yeter. Köp gorse- kop, az gorse- az mala eye bolar. Cigidi hem halal bolar. BOÝRA. Ymam Jepbar Sadyk rahmetullahyñ aytmagyna görä, kim duysunde boýra gorse, üç zada yşaratdyr. 1. Mal tapar. 2. Hasiy dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gowjam (Bu gün, 06:16)

Bu gün-erte senden geler SMS (köneräk goşgy)


"Bu gün-erte senden geler SMS" Diýip dilenip ýön, şo-ol gedaýlygym. Düşünermiş dertlä-dertli, mese-mes, Sen halymy añmazmykañ, aýlygym?! "Meñzeşmi näme biz halyñ bilere" Diýip umydyma çekmegin gubar. Tapawudam kän däl pul bilen gulda, Ýekeje tapawut "p" bilen "g" bar. -Tapawut köp hatda iki gulda dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
bravehoja (Bu gün, 01:12)

Gurban Geldiýew Maňa dostlar şunuň ýaly ýar gerek


Şu dünýäde seniñ göwnüñi aljak, Aglañda aglaýyp, güleñde güljek, Ýüzüñe seredip halyñy biljek, Maña dostlar şunuñ ýaly ýar gerek. Daň säherler turyp işe gideňde Iňrik garalanda öýe geleňde Mähir bilen garşy aljak öňüňde Maňa dostlar şunuň ýaly ýar gerek. Bir zada gynanyp göz ýaş dökeñde Bagryñy pa dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Aşyk Gurban (Bu gün, 00:45)

Dünýädäki iň güýçli weýran ediji ýaraglar


16 ýanwar 1963 ýylda sowetleň ýolbaşçysy Hruşew dünýä jemgiýetine SSSR de ägirt uly weýran ediiji güýje eýe bolan täze wodorot bombasynyň döredilendigini habar beripdir. Adamzat taryhynda iň güýçli wodorot bombasyny Hruşewiň habar bermeginden 1.5 ýyl öň sowetleriň demirgazygynda Täze ýer diýilýän ýe dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Anyk (Düýn, 15:31)

Özbegistan: Bäbekhana şarly maşyn bilen gelmäň...


IMG Ýakşymy sizler? Saglyklar ýakşymy? Beçeler ýakşymy? Kandaý sen? Men birazajyk Özbekçe gürlemäni Çärjewli dostlarymdan öwrendim... Indi tema hakda... Ýakynda Özbegistanyň Saglyk ministrligi skandal bir karara g dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Yklym (Düýn, 15:06)

Dünýâniñ ýaradylyşy (Kurany-kerimdâki aýatlaryñ tertibi boýunça...)


(Bu ýerde ýazylan aýatlar,Kurany-kerimdâki (aýatlaryñ )tertibi boýunça ýazylandyr.) Bismillâhierrehmanirrahym. "Hamd (âhli öwgi) âlemleriñ Rabbine mahsusdur". (Fatyha süresi 2-nji aýat) "Gökleriñ we ýeriñ hökimdarlygynyñ Allaha mahsusdygyny bilmeýârmisiñiz? Alladan başga dost we ýardamçyñyz ý dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Gercheknazar (Düýn, 22:18)

Durmuşyňy üýtgedip biläýjek setirler.....


1. Günüňi özüňde bar bolan zatlaryň ählisi üçin şükür etmekden başla. 2. Günüňi planlaşdyr. 3. Maksat goý, ýöne oňa garaşly bolma. 4. Bagyşla, bagyşla, dostlaryňy hem duşmanlaryňy bagyşla. Biz kämil däldiris, şonuň üçin özgeleriň hem kämil däl taraplaryny bagyşla. 5. Günde azyndan 15 minutlap arassa dowamy…
Jemgyýet we Ynsan | Biznes we telekeçilik
B.I.agtygy (Düýn, 22:17)

©Annagurban Annagurbanow Nesibede bolmasa bolmajagy eken (Durmuşdan alynan)


Meniň ilkinji hekeýam Durmuşdan alynan <<Nesibede bolmasa bolmajagy eken>> Ýaňy bir 7 ýaşym dolupdy. Ejem kakam meni ak mekdebe gapysyndan eldipdiler. We şeýdip mekdep döwrüm başlanypdy.Näme çagalyk ýyllaryňa nädip geçenini bilmäm galýaň,Eýýäm 8nji klasa geçipdik we çagalykdan saýlanypdyk öňkiler dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
Annagurban (Düýn, 14:54)

Aýal we Erkegiň tapawudy


Erkek we aýal bir-birinden tapawutlydygyny bilýäris. Gynansakda,bu tapawut diňe olaryň fiziologik gurluşynda däl, belkide olaryň psihologik we umumy ýagdaýynda hem aýdyň görünýär. Egerde şulary bilseňiz, aýal we erkegiň arasyndaky köplenç bolýan düşünişmezlik näme üçin gelip çykýanlygyny we ony a dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
meredowhangeldi (Düýn, 16:42)

Meni bagyshla ezizim (durmushy oylanma 3).


Sen şu wagt diri bolan bolsadyn,sms yazardyn,oz alcaklygyn bn menin gownumi awlardyn.Gownume bolmasa senden hali-hazirem jan,sms gelayjek yaly bolup dur.Kate bolsa yalnyşyp sana jan edenimi duyman galyaryn.Wah jan edemde name jany kabul edyan adamlar başga biri,indi sen yok.Haysy zady acsam senin ya dowamy…
Umumy bölüm | Söýgi Dünyasi
Sahyr yigit (Düýn, 16:49)

Gojalar. 20nji martdaky daňdan gören 3 düýşümdem biri


Maňa bularyň atlary hem doganlary hem ogullary hem dostlary hem hatda sowatlary hem nä tanyş. Men ýöne bu gojalaryň birine Omar aga beýlekisinede Ömür aga diýäýeýin. Omar aga bilen Ömür aga ikisi bir öýde ýaşaýardylar Omar agany uzyn boýly sakgally, eginleri bir neme bükjeýen 72 ýaşly sagdyn ýaşu dowamy…
Edebiýat | Hekaýalar
Tolkun. (Düýn, 07:17)

Toýlar hakynda täsin maglumatlar


Hindileriñ ynançlaryna görä, toý tutulýan güni ýagşyñ ýagmagy bagt getirýär. Iñlisler toý lybaslarynyñ içinden möý çyksa, şowlulyk diýip hasap edýärler. Gündogar halklarynda durmuşa çykjak gyz ýaman gözlerden goranmak üçin elini we aýagyny hyna boýaýar. Finlandiýada däbe görä, durmuşa çykjak gyz dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
bayhan (Düýn, 09:08)

Italiya


Doly ady: Italiýa respublikasy Paýtagty: Rim Meýdany: 301.340 kw. km. Ilaty: 60,681,514 adam (Aprel 2011 ý.) Gimn: Il Canto degli Italiani (“Italýanlaryň aýdymy”) Resmi dili: Italýan Hökümet baştutanlary: Žioržio Napolitano (Prezident), Mario Monti (premýer-ministr) Garaşsyzlyk güni: 17-nji mart 1 dowamy…
Gürrüňdeşlik | Syýahat
bayhan (Düýn, 12:01)

Maglumat daşayjylarda (fleşka, hard disk) gizlin bolan fayllary açmagyň bir usuly


Maglumat daşaýjylarda (fleşka, hard disk) gizlin bolan faýllary açmagyň bir usuly Kämahal maglumat daşaýjylary bilmezlikden içinde wirus bolan kompýuterlere salýarys. Soňky wagtlar iň ýaýran wiruslardan biri hem, maglumat daşaýjylaryndaky faýllary gizlin edýän wirusdyr. Köpimiz bu ýagdaýda ähli faý dowamy…

DUYS


Ey adamlar, oten agsam dusumde Bir görip tanysym olyara, birden Men diiyan"Bu nicik alamat boldy!? Indi yenlap gider in agyr derdim! Yureklen agyrsy kosesip kem-kem, Lowurdayan,sohle sacyan yaly men. Diyyan"Şu ajalda adalat bar-ow, Ustunden dusupdir bir gorubin hem! Koki kesilen dek yalan tohmetle dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
hanweli (Düýn, 00:28)

Duman A


Adaty kafeleriñ biri,şäheriň etegi. Orta ýaşdan geçen hortap zenan maşgala kafeniň agzyna gelip durdy.Kafeniň aýnalaryndan içi gowy görünýärdi.Zenan duran ýerinden içine seretdi, gözleýäni yok öýdýän ,duran ýerinden gozganmady. dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Ganat (23.03.2018 / 23:57)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana (1)
Kitaphana (2)
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat

Library Map
tesst

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Täze Türkmen Portaly
Design by Aly_Ilamanow
Statok.net