Içeri gir Agza bol


Ýüklemeler (45/
+6)

Kimler saýtda (
27 / 82)

Agzalar (1051 / +14)

Pikirler (31166 / +938)

Saýt dükany
7 (+1)

Suratlar (32 / 356 / 
+13)

Toparlar (0)

Forum (1672 / 10197)
]

Bloglar (70/
+1)
Soňky suratlar
Mowzuklar

Öýlenmek hakynda (Kowusnamadan)


Öýlenmek hakynda Oglum, öýlenmekçi bolsaň, mertebäňi saklagyn, zat hernäçe ýakymly bolsa-da, ony aýal-oglan-uşagyňdan gysganmagyn. Emma aýalyňy gowy saklagyn, çagaňa birsyhly mylakatly terbiýe bergin, bu seniň eliňdäki zatdyr. Men bir beýtde şeýle diýipdim: Aýaly başdan tut, çagany ýaşdan! Emma aýa dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
HABARCHY (Bu gün, 18:54)

Halyl Kulyýewiň saýlama goşgular ýygyndysy


1. Uniwersitet ýyllary Saýrak etdiň dilleri, Berk guşadyň billeri, Gel, indi elleşip, hoşlaşaly biz. Uniwersitet ýyllary, Hem ajy, hem süýji Senden aýrylmak. Bu gün hem gaýgyly, hem şadyýan men, Uzak hem şöhratly ýola ugraýan Ýolagçy men, Bir gijelik myhman men. Hoş gal, aladaly, sapaly ýyllar, Ho dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
HABARCHY (Bu gün, 18:27)

Käbir ýalan"lar" barada...


Pes adamlar durmush basgancagynyn ashagynda oturyp bu basgancak nira akidyarka diyip pikir edeyanlerdir. Ortaca Adamlar elmydama durmush basgancagyndan yokary galmaga synanshyanlardyr. Beyik adamlar eyyam shol basgancagyn ustunde sana garashyanlardyr. Has beyik adamlar oz basgancagyny getirip ozleri dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
unknown (Bu gün, 18:48)

Kim günäkär ?


...Üç-bäş ýaşlaryndaky çaga goňşularynyň towuklarynyň ýumurtgasyndan ogurlap ejesine getirip berdi we ejesiniň diýjek sözlerine garaşdy. Halala, harama üns bermeýän ejesi: — Berekella, akyllyja oglum —diýip, oglunyň başyny sypalap, kellesinden ogşap, ony öwýär. Oglan ejesi öwensoň, günde ýa gü dowamy…
Edebiýat | Rowaýatlar
Anyk (Bu gün, 18:20)

Myrat Ömür Ejemjanym


Ejemjanym Dutarymyň tarynda sen Ezizlänim ejemjanym Ýüregimiň töründe sen Ezizlänim ejemjanym. Gujagynda ýaşyl ýaýlaň Başyňda sypardy aýaň Gel bagryna bassyn balaň Ezizlänim ejemjanym. Didaryň görsem her günde Hüwdüleriň jigerimde Keramat bar käbäm sende Ezizlänim ejemjanym. Gel, mähriban gel, s dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Aşyk Gurban (Bu gün, 13:45)

Sere gelen setirler


**** Soňky günler gereginden artyk "Bagyşlaň" sözüni köp ulanýan weli,ýa ol söze biparhlyk bilen garap başlaýdymmykam... **** "Häsiýetiňi üýtget"diýseler,bolşum şeýle diýip bilmerin,çünki bolşumy hem men döredýän. **** Sen maňa:"Ýolda ýöräniňde töwerege başyňy galdyrma dowamy…
Edebiýat | Gyzykly wakalar
Akmyradowna (Bu gün, 14:30)

Jidda Tower 1000


Saud Arabystanynyn Jidda şaherinde gurluşugy alnyp barylyan bina dünyanin in belent binasy bolar we Dubayyn 828 metr bolan Burj Halifasyndan hem öne geçer. Bina birinji bolup 1 kilometre yeten minara bolar. Binanyn gurluşugy 2013-njiyylda başlanyp 2020-nji yylda tamamlanmagyna garaşylyar. Minaranyn dowamy…
Gürrüňdeşlik | Syýahat
#Killer (Bu gün, 17:25)

Ynam Daragtym


Ýadymda ynamyñ nahalyn berip: ,,-Şuny ekde,ideg eýle, geregim! düýbüni tut yhlas topragyn gazyp, saýasyna saýalara gelerin! Suwar hormat çešmãñ suwun getirip, ygrar günešinden gandyr'''diýeniñ. Oturtdym nahaly kõñül kõşgümiñ Iñ arzyly, iñ gõrnükli ýerinde Tomsuñ jowzasynda kõýmesin diýip Saýa çe dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Şahuser. (Bu gün, 14:44)

Ýitirmesi Aňsat, Tapmasy Kyn Baýlyk: Ynam.


Güýz paýhasy bilen pikir öwürsen, Ýamany kül edip sowurmak üçin. Ynamsyzlyk köprüsini öwürsen, Ynam köprüsine öwürmek üçin. (G. Ezizow) Täzelikler: Düýn tennis oýnamaga başlamagym. Aslyýetinde, öwrenmäge başladym. Tennis sport bilen 11 ýyldan bäri meşgullanýan dostum maňa tennis oýn dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Sara (Bu gün, 09:05)

Göşgylar dünýäsi


Ahmyr Goja ýatlap otyr ýaşlyk byllaryn, Indi garran çagy sakgalyn sallap. Elinde hasasy, oýlanyp otyr Ahmyrlaň derdinden ýeňsesin elläp. Gözüniň öňünden öten günleri Geçip durlar kino lentasy ýaly. Ýaýkaýan başyndan bilip bolýardy Içindäki harasady,ahwaly. ...Dabanyndan ot çykarýan mahaly Mätäç bo dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Garayolly (Bu gün, 16:51)

Türkmen halkynyň täsin adamlary


Türkmen halkynyň täsin adamlary Şul mowzugy öň Ertirkomda açypdym,indi şol mowzugy we oňa beýleki agzalardan gelen teswirleri täzeden bärde goýýan. Biz daşary ýurdyñ tâsin adamlaryny bilip öz türkmen ilimiziñ içindâki üýtgeşik adamlary kän bilemzok.Geliñ şolar barada bilýänlerimizi paýlaş dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Anyk (Bu gün, 15:08)

Ašyk Paššazada


Ašyk Paššazada XV asyrda ýašap geçen Osmanly Taryhçylarynyň biri. 1400-nji ýylda Amasýada doguldy. Ašyk Paššanyň neslinden bolandygy üçin, Ašykpaššazada ady bilen belli bolupdyr. Ömri-döredijiligine degišli az maglumatlar bar. 1914-nji ýylda öz ady bilen belli bolan taryhy nešir edilensoň köpleriň dowamy…
Ylym-bilim | Umumy sapaklar
Akrap (Düýn, 23:31)

Ašyk Omar


XVII asyryň Osmanly halk šahyrlarynyň biri. 1630-njy ýylda dogulandygy çak edilýär. Šygyrlarynyň biri ''Watany aslymyz Aýdyň ilidir'' atly šahyryň bir topar šahyrlarynyň bolandygyny we Bursa, Warna, Bagdat, Sinop we Krym ýaly ýerleri syýahat edeninden soň, mašgalasy bilen birlikde Konýanyň Hadym ilç dowamy…
Ylym-bilim | Umumy sapaklar
Akrap (Düýn, 21:20)

Turkmen El Gushlary


Elguşlaryň görnüşleri Türkmenler laçynlary, gyrgylary, garçgaýlary we bürgütleri elguş edip ulanypdyrlar. Laçynlaryň içinde: 1. Çyparkelle laçyn (şahyn) - daglarda we dag etek ýerlerde höwürtgeleýär. Ol Türkmenistanyň Garagumdan başga ähli ýerlerinde ýaýrandyr. Tebigatda kepderileri, torgaýlary, dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Alemgoshar (Düýn, 22:11)

Kitaplary Elektron warianta geçirmek hakyndaky teklipler


Salam yurekdesh.ru internet sahypasynyň hormatly agzalary! Ertir.com saýtynda öňler men her dürli kitaplary, elektron görnüše geçirip saýtda ýerlešdirip tanyš oglanlaryma ýüz tutup olaram pdf formata geçirtýärdim. Šeýdip ertir.comyň kitaphanasyna bolan gošandym boldy. Onuň ýany bilen özümem ylmy-fa dowamy…

Bolmaz-a


Her demde hemdemim, hemram, Õzüñ bolmasañ bolmaz-a. Endişelige per bermän, Geläý gelmeseñ bolmaz-a. Keşbiñi ýüregme çaýyp, Unudaýma saýry saýyp, Günler õtýär per deý gaýyp, Durkum sensiz hiç gülmez-ä. Durmuş synap ýõr her kimi, Şatlykly hem-de gorkuly, Howsala salma erkiñi, Ýagşylyk  ýolda  galmaz dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Gülşen (Bu gün, 10:50)

Tebigatym


Öz gapymda Gök çaý içýän eýwanda, Her zatda bir täsir bar Tebigatym. Gyz Gelinler,köçedeler her ýanda Aklym alyp,Gezm edýär Tebigatym. Gök çaý degdi,Birden hiñlendim çala Oturanmam undyp,Öýdäki bile. "Men Aşygam Doslar şol inçe bile Ak göwsünde goşa Nar Tebigatym. Köçä çykyp barýa At ýaly Gelin Il dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
ALLADURDY JANAK (Düýn, 19:04)

Internetden peýdalanýanlaryň sany artýar


Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň maglumatlaryna görä, ýurdumyzda bütin dünýä ulgamyndan peýdalanyjylaryň sany yzygiderli artýar. 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan 31-nji dekabryna çenli bütindünýä tora birikdirilen adamlaryň sany 1,2 esse, ulgamlaýyn hyzmatlary etmekden alnan girdejiler bol dowamy…
Telefon we operatorlar | Mobil operatorlar
#kapriizka (Düýn, 20:34)

“CES 2018”: eýe­si­niň yzyndan galmaýan çemedan


Tehnologiýa ösýär, şol birwagtda durmuşymyz hem özgerýär. ABŞ-da her ýyl geçirilýän we däbe öwrülen tehnologiýa enjamlarynyň bütindünýä sergisi durmuşymyzyň barha aňsatlaşýandygyny görkezýär. Şu ýylyň 9-12-nji ýanwary aralygynda Las Wegas şäherinde geçirilen 51-nji “CES 2018” atly bütindünýä tehnolo dowamy…
Kompyuter we Tehnika | Taze tehnologiyalar
#kapriizka (Düýn, 22:02)

1 Milliart gezek


Dünýä belli “Tagt oýunlary” (Game of Thrones) teleserialy 2017-nji ýylda internetden 1 milliard gezekdenem köp göçürilip alnypdyr. Bu barada iňlisleriň tehnologiýa şereketi “Muso” giňişleýin habar berýär. Millionlarça adamyny özüne bendi eden serialy 2017-nji ýylda kanuny ýagdaýda 31 million adam, k dowamy…
Sungat älemi | Dünya kinosy
#kapriizka (Bu gün, 13:20)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Degişmeler älemi
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Sport älemi
Saglyk
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Programmirleme dilleri
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Söýgi Dünyasi
Hekaýalar
Gyzykly wakalar
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar
Syýahat

Library Map
tesst

© wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Täze Türkmen Portaly
Design by Aly_Ilamanow